Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Berg Multimedia

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de eenmanszaak/ onderneming Berg Multimedia (hierna te noemen: “Berg Multimedia”) verstrekte offertes, kostenbegrotingen, andere aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Berg Multimedia en de opdrachtgever (hierna te noemen: “cliënt”) ter zake.
 2. De cliënt staat Berg Multimedia toe voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Berg Multimedia. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden - in het kader van de uitvoering van op Berg Multimedia rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst - verrichte rechtshandelingen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden binden Berg Multimedia enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen en de cliënt zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 4. Indien en voor zover de cliënt bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de algemene verkoopvoorwaarden van Berg Multimedia, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Berg Multimedia deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden - na tussenkomst van een gerechtelijke instantie - nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.


Artikel 2 - Aanbod, prijzen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Berg Multimedia gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Berg Multimedia, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Alle in kostenbegrotingen, offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Ieder door Berg Multimedia gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
 4. Berg Multimedia behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. Berg Multimedia is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
 6. Door de kostenbegroting of de offerte te ondertekenen of door een mondelinge of schriftelijke order te plaatsen, verklaart cliënt gehouden te zijn aan de algemene voorwaarden die de overeenkomst vormen tussen cliënt en Berg Multimedia.
 7. Door de kostenbegroting of de offerte in te dienen, of een mondelinge of schriftelijke order te plaatsen, garandeert cliënt dat hij bevoegd is tot het bestellen van producten en diensten en tot het aangaan van de overeenkomst.


Artikel 3 - Verplichtingen Berg Multimedia

 1. Binnen in beginsel 5 werkdagen, althans ten spoedigste na ontvangst van de kostenbegroting, de offerte, de mondelinge of schriftelijke order voor producten en diensten, zal Berg Multimedia de acceptatie bevestigen en aan cliënt verzoeken gegevens te verstrekken benodigd voor het opstellen van de overeenkomst en/of andere te ondertekenen documentatie.
 2. Wanneer alle partijen hebben ingestemd met de voorwaarden van de overeenkomst en/of andere te ondertekenen documentatie, zal Berg Multimedia een definitieve versie sturen ter ondertekening door alle partijen.
 3. Berg Multimedia zal professioneel en tijdig met inzet van alle redelijke vaardigheden en werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.


Artikel 4 - Duur van de overeenkomst (software/Web Control software)

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt een overeenkomst tot het in gebruik nemen van software (waaronder tevens te verstaan, Web Control software) aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt geacht onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend te zijn verlengd met telkens 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, te rekenen vanaf het einde van de overeengekomen duur. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden en kan niet anders geschieden dan tegen het einde van de desbetreffende kalendermaand.


Artikel 5 - Inzage gegevensbestanden en eigendomsgegevens

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Onverminderd het in de leden 3 en 4 bepaalde zal Berg Multimedia slechts onder bijzondere omstandigheden aan derden inzage geven in niet openbare - bij Berg Multimedia onderhanden - gegevens.
 3. Berg Multimedia zal, als houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen in de in hiervoor bedoelde gegevens indien cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven, of - Berg Multimedia daartoe door het bevoegd gezag verplicht wordt in het kader van een onderzoek naar strafbare gedragingen.
 4. Eventuele inzage als bedoeld in de vorige leden zal zich steeds beperken tot de verschaffing van die informatie waartoe cliënt toestemming heeft verleend dan wel waartoe Berg Multimedia wettelijk gehouden is.
 5. Berg Multimedia is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt. De cliënt machtigt Berg Multimedia hiertoe nu reeds voor alsdan voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem. Onder "Systeem" wordt in deze overeenkomst verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet.
 6. Cliënt is eigenaar van alle door cliënt in het systeem vastgelegde gegevens.
 7. Op verzoek van cliënt zal Berg Multimedia de data aan cliënt aanleveren in een door Berg Multimedia bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur tegen het standaard uurtarief.


Artikel 6 - Gebruik van het systeem

 1. Berg Multimedia zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord. Onder "Gebruikerswachtwoord" wordt in deze overeenkomst verstaan: de privé-sleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem. Onder "gebruikersnaam" wordt in deze overeenkomst verstaan: de identificatiecode van de individuele cliënt.
 2. Berg Multimedia is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Voorts is Berg Multimedia gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die cliënt ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Berg Multimedia.
 3. Het is cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:
  1. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  2. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  3. de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  4. computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via internet of het systeem anderszins;
  5. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
  6. de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar emailadressen die geen relaties van Cliënt zijn (ook wel bekend als spamming) en waarvan de eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van Cliënt op prijs te stellen.
 4. Het is de cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het systeem hindert of het overige gebruik van het systeem nadelig beïnvloedt.
 5. Het is cliënt niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking cq. Verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege.
 6. Het is cliënt niet toegestaan derden toegang te geven tot het systeem, dan wel het systeem aan derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Berg Multimedia.
 7. Het is cliënt niet toegestaan schermen uit het systeem, met uitzondering van alle publiek toegankelijke schermen, te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Berg Multimedia.


Artikel 7 - Beperkingen aan en blokkeringen van het gebruik

 1. Berg Multimedia is gerechtigd het gebruik van het systeem de website door cliënt te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik van de website het systeem kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichtingen van cliënt onverlet.
 2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 6 lid 3 en 4 bedoelde gedragingen voordoen, kan cliënt de toegang tot zijn website alsmede tot het systeem worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. In die omstandigheid kan cliënt voorts geen rechten meer doen gelden op c.q. inzage verlangen in de reeds dan op zijn website in het systeem voorkomende gegevens.
 3. De overeenkomst tussen Berg Multimedia en cliënt heeft geen betrekking op het door Berg Multimedia aan cliënt toegekende IP-adres of de beschikking daarover.
 4. Onder "IP-adres" wordt in deze overeenkomst verstaan: het Internet Protocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.
 5. Het gebruiksrecht van het IP-adres blijft na beëindiging van de contractuele verhouding tussen partijen uitsluitend voorbehouden aan Berg Multimedia.


Artikel 8 – Ondersteunende serviceverlening

 1. De ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door Berg Multimedia geboden diensten zijn onder meer: de grafische en technische dienstverlening, waaronder onder meer ontwerp, bouw en beheer van Websites, -programmatuur en -pagina's, alsmede bijbehorende adviesverlening aan cliënt.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de ondersteunende service van tegen het geldende uurtarief van Berg Multimedia en op de normaal gebruikelijke kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 9:30 uur tot 17:30 uur.
 3. Het door cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand door de Berg Multimedia veronderstelt:
  1. instemming van cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door Berg Multimedia en diens eventuele medewerkers;
  2. de toezegging van cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door Berg Multimedia en diens eventuele medewerkers;


Artikel 9 - Dienstverlening van Berg Multimedia

 1. De dienstverlening door Berg Multimedia zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Bij overeenkomsten inzake het ten behoeve van cliënt ontwerpen, tot stand brengen en toepassen van informatiearchitectuur, webapplicaties en artwork - alsmede de advisering daaromtrent - zal de cliënt het recht toekomen om het in dat kader tot stand gebrachte werk bedrijfsmatig te gebruiken. De overeenkomst ziet echter niet op de overdracht van het bij Berg Multimedia berustende auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door Berg Multimedia tot stand gebrachte werk.
 3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan Berg Multimedia de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Het staat Berg Multimedia vrij om zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van cliënt zal uitvoeren. Indien cliënt dit wenst zal Berg Multimedia haar hierover vooraf inlichten, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor cliënt geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. In verband met de creatieve aard van de werkzaamheden is Berg Multimedia niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang Berg Multimedia zich aan de aan haar gegeven opdracht en overeengekomen criteria heeft gehouden.
 6. Berg Multimedia is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Berg Multimedia opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Berg Multimedia een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht.


Artikel 10 - (Op)leveren website

 1. De door Berg Multimedia gebouwde website wordt tijdens oplevering door haar ‘geïnstalleerd’ op de webhost/server van cliënt, of een door Berg Multimedia gekozen hostingbedrijf. Indien de hosting via Berg Multimedia verloopt, zullen de kosten hiervan jaarlijks aan de cliënt gefactureerd worden, en moet, indien cliënt deze dienst wenst stop te zetten, binnen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de contractduur van 1 jaar deze dienst schriftelijk worden opgezegd door de cliënt. De hostingdienst wordt overeengekomen voor de duur van 1 jaar en daarna stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
 2. Indien de webhosting verloopt via derden, dan is Berg Multimedia niet aansprakelijk voor eventuele storingen, en/of uitval van de website.
 3. Bij oplevering van de website is het aan cliënt om gebreken direct kenbaar te maken, indien de (op)levering op afstand plaats vindt krijgt cliënt 5 werkdagen om enige gebreken kenbaar te maken.
 4. Na het kenbaar maken zullen de mogelijke gebreken besproken worden voor de oplossing hiervan, mogelijk worden de gebreken gefactureerd indien de aanpassingen voortvloeien uit een miscommunicatie of uit een fout van de cliënt.


Artikel 11 - Werking van de website (technisch en grafisch)

 1. De werking van de website kan per browser verschillen, de website wordt ontwikkeld gericht op de w3c Standards op basis van de huidige gebruikelijke browsers en op basis van de nieuwste versie.
 2. Het is mogelijk dat in sommige gevallen afgeweken wordt van de w3c Standards ongeacht of hier wel of geen reden voor is.
 3. Het is mogelijke dat de website niet overal hetzelfde weergegeven wordt of niet overal technisch hetzelfde en of volledig werkt, dit zou het geval kunnen zijn bij “cookies” die niet worden geaccepteerd, javascript is uitgeschakeld of een verouderde browser wordt gebruikt. Berg Multimedia zal hier niet aansprakelijk voor kunnen worden gehouden.


Artikel 12 - Grafisch vormgeven

 1. Oplevering vindt plaats in een door Berg Multimedia gekozen gebruikelijke bestandsformaat, tenzij anders overeengekomen, aldus ook een Berg Multimedia gekozen hoogte/breedte.
 2. Bij vergroten/verkleinen kunnen er zich kleine wijzigingen voordoen, aldus ook bij het aanpassen van een logo (bijv. bij teksttoevoegingen) kan deze mogelijk iets veranderen in bijvoorbeeld het beeldmerk. Deze eigenschappen zijn voor rekening van Het gaat hier meestal over misschien een millimeter speling welke mogelijk niet direct zichtbaar zullen zijn voor het menselijk oog.


Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. Voor zover cliënt door Berg Multimedia programmatuur verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde zaken, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt. Met de aanvaarding van de door Berg Multimedia verstrekte programmatuur accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de systeemprogrammatuur te modificeren, te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Ingeval van het - met toestemming van Berg Multimedia - kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het maker schap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Berg Multimedia, te wijzigen of te verwijderen.
 4. Ten aanzien van de door Berg Multimedia tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk merken partijen Berg Multimedia aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
 5. Alle aan Berg Multimedia of haar toeleveranciers toekomende rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere zaken - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde zaken, blijven te allen tijde bij Berg Multimedia of bij haar toeleveranciers rusten.
 6. Gebruiksrechten worden aan de cliënt steeds verleend onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 14 - Vergoedingen en betaling

 1. Cliënt dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de factuur die op de levering van het product of dienstbetrekking heeft te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.
 2. Alle verschuldigde vergoedingen en genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
 3. Berg Multimedia behoudt zich het recht voor om meerwerk in rekening te brengen indien informatie die cliënt op de offerte of in de mondelinge of schriftelijke order heeft verstrekt onjuist is.
 4. Verrekening door de cliënt van de door Berg Multimedia gefactureerde bedragen met een door cliënt gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de cliënt in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Berg Multimedia de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt - zonder voorafgaande ingebrekestelling - een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van cliënt zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente.
 6. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat cliënt niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Berg Multimedia de wettelijke rente verschuldigd.
 7. Indien de cliënt ook nadat zij door Berg Multimedia in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Berg Multimedia te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Alle betalingen die uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd zijn, worden bij beëindiging van deze overeenkomst onmiddellijk opeisbaar ongeacht enige andere bepaling hiervan.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Berg Multimedia is slechts aansprakelijk voor schade indien de cliënt aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Berg Multimedia.
 2. Berg Multimedia is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van cliënt en/of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst. De cliënt heeft ook steeds de verplichting zich hiertegen te verzekeren.
 3. Berg Multimedia is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst, maar is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het materiaal.
 4. Berg Multimedia zal de producten en diensten zorgvuldig en vakbekwaam op basis van een inspanningsverplichting verlenen, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien Berg Multimedia op grond van het voorgaande gehouden is tot schadevergoeding, dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding als bedoeld in artikel 6, dat aan de cliënt in rekening is gebracht.
 6. Cliënt is gehouden Berg Multimedia te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Berg Multimedia mochten doen gelden.


Artikel 16 - Gedragsregels en notice/takedown

 1. Het is Cliënt verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Cliënt of Berg Multimedia van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Berg Multimedia verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.
 4. Cliënt onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Berg Multimedia of overige klanten. Het is Cliënt verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Berg Multimedia, op te starten waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Berg Multimedia, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 5. Indien naar het oordeel van Berg Multimedia hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Berg Multimedia of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Berg Multimedia gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Berg Multimedia mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op cliënt.
 6. Wanneer Berg Multimedia een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door cliënt, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Berg Multimedia cliënt zo snel als mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Cliënt zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, waarna Berg Multimedia zal besluiten hoe te handelen.
 7. Indien Berg Multimedia van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen, tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Berg Multimedia mogelijk een back-up zal kunnen maken. Berg Multimedia zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Berg Multimedia zal cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.
 8. Berg Multimedia is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Berg Multimedia gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van cliënt af te geven aan een derde die klaagt dat cliënt inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 9. Hoewel Berg Multimedia ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over cliënt, is zij nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.


Artikel 17 - Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Berg Multimedia beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Berg Multimedia geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Berg Multimedia geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Berg Multimedia die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Berg Multimedia, die Berg Multimedia niet kon voorzien en waar Berg Multimedia diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan cliënt het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Al hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 18 - Procedure na beëindiging

 1. Na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Berg Multimedia gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van cliënt op te heffen.
 2. Het wissen van voor cliënt opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.


Artikel 19 - Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Deze overeenkomst en alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitvoering van of in verband met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.


Artikel 20 - Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst, die tot stand is gekomen onder deze algemene voorwaarden, samen met de offerte/kostenbegroting, mondelinge of schriftelijke order en overeenkomst waarop zij betrekking hebben, vormen de gehele overeenkomst tussen partijen en derogeert aan alle eerdere overeenkomsten.
 2. Kennisgevingen die worden gestuurd ingevolge de overeenkomst dienen schriftelijk te zijn en geadresseerd aan de andere partij(en) op diens bedrijfsadres of een ander adres zoals elke partij van tijd tot tijd aan de andere partijen opgeeft.
 3. Het niet uitoefenen of vertraging in de uitoefening door een der partijen van enige van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst mag nooit beschouwd worden als afstand van dat recht.
 4. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de overeenkomst door een daartoe bevoegde autoriteit ongeldig en onuitvoerbaar wordt verklaard, laat dit de geldigheid en de overige bepalingen en/of het resterende deel van de bepaling onverlet.